Inspiration

หากคุณเป็นคนหนี่งซึ่งมีฝัน

มั่นศรัทธาอย่าให้ใครมาทำลาย

นั่นคือสิ่งอันมีค่ามหาศาล

ฝันสลายด้วยน้ำลายอันไร้ค่าราคาเอย

ขอคาราวะต่อหัวใจผู้ชายคนนี้ คุณจุ้ย ตำแหน่ง Bronze ประจำเดือนพฤษภาคม

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola